Stappenplan

Het bouwen of verbouwen van een woning of bedrijfsgebouw verloopt veelal volgens een min of meer vast traject.
Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau Van Renselaar kan u hierin begeleiden vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering.
Wij hebben voor u het stappenplan uitgewerkt zodat u een goed overzicht krijgt van wat wij voor u kunnen betekenen.
In iedere fase kunt u rekenen op de kennis en ervaring van ons bureau.

 • 1e fase Inventarisatie
 • 2e fase Haalbaarheidsonderzoek
 • 3e fase Offerte
 • 4e fase Voorlopig ontwerp
 • 5e fase Definitief ontwerp
 • 6e fase Bouwaanvraag
 • 7e fase Bouwvoorbereiding
 • 8e fase Bouwbegeleiding
 • 9e fase Oplevering

 

1e fase
Inventarisatie

Allereerst willen wij graag persoonlijk in een vrijblijvend gesprek kennis met u maken.
In dit gesprek zouden wij graag met u van gedachten wisselen omtrent uw plannen.
Samen met u bekijken wij wat uw wensen en ideeën zijn met betrekking tot de nieuw- of verbouw van uw woning of bedrijfsgebouw.
De uitkomst van deze inventarisatie vormt het programma van eisen.
Alle tips en adviezen die u in dit eerste gesprek krijgt zijn geheel gratis.

2e fase
Haalbaarheidsonderzoek

Als u na het eerste gesprek besluit voorlopig gebruik te maken van onze diensten, kunnen wij nog steeds vrijblijvend,
voor u bekijken of uw plannen passen binnen het geldende bestemmingsplan van uw gemeente.
Tevens kan globaal bekeken worden of uw plannen financieel haalbaar zijn.

3e fase
Offerte

Als bekend is of uw programma van eisen haalbaar is of als bekend is welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd, stellen
wij een geheel vrijblijvende, gespecificeerde offerte voor u op. In deze offerte wordt het gehele traject aangeboden.
Indien u gebruik wenst te maken van onze aanbieding en heeft aangegeven van welke diensten u gebruik wenst te maken gaan
wij graag voor u aan het werk.

4e fase
Voorlopig ontwerp

Aan de hand van uw programma van eisen bieden wij een voorlopig ontwerp. Voor het eerst ziet u al uw wensen en ideeën
vertaald in een voorlopig ontwerp, ook wel ‘schetsontwerp’ genoemd.
Dit ontwerp is een goed praatstuk waarbij bekeken wordt of uw wensen en ideeën voldoen aan uw verwachtingen of dat het
ontwerp nog aangepast moet worden.
Aan deze fase besteden wij veel aandacht en zorg. Graag verrassen wij u met een ontwerp zonder u iets op te dringen.
Uiteindelijk gaat het wat ons betreft om uw ‘droomhuis’ of uw ‘perfecte’ bedrijfsgebouw.

5e fase
Definitief ontwerp

Nadat wij met u bekeken hebben hoe het ontwerp er uiteindelijk moet gaan uitzien, hoe groot de nieuwbouw of uitbreiding moet
worden en welke materialen we gaan gebruiken, ontstaat het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan de
welstandscommissie van uw gemeente.

Wij presenteren het plan professioneel en overtuigend aan uw gemeente. Een plan dat netjes, duidelijk en volledig wordt
aangeboden kan mede leiden tot een positief oordeel van de welstandscommissie.
Mocht de commissie toch van oordeel zijn dat het plan op enkele punten aangepast zal moeten worden dan zal dit in overleg met
u worden uitgevoerd.

6e fase
Bouwaanvraag

Nadat het ontwerp goedgekeurd is door de welstandscommissie kan het plan technisch worden uitgewerkt. De tekeningen zullen
aangevuld worden met extra informatie omtrent de constructies. Zo ontstaat de ‘bestektekening’.
Tevens zal het plan aangevuld worden met constructieve berekeningen. Deze berekeningen worden door een extern bureau
uitgevoerd. Al deze gegevens vormen gezamenlijk de bouwaanvraag. Met deze gegevens kan een aannemer in principe een
prijsaanbieding opstellen al willen wij u er wel op wijzen dat bestektekeningen niet de specifieke informatie kunnen geven welke
in een bouwbestek worden omschreven. Hierdoor zullen prijsaanbiedingen van verschillende aannemers onderling afwijken.

7e fase
Bouwvoorbereiding

Nu de bouwaanvraag is ingediend kunt u er voor kiezen om ons een bestek op te laten stellen.
Een bestek is een uitvoerige omschrijving van de werkzaamheden, het gebruik van materialen, de garantievoorwaarden, de
uitvoeringsduur etc. Het bestek is bedoeld om tot een goede prijsvorming te komen en discussie achteraf te voorkomen.

Nadat het bestek is opgesteld kunnen wij samen met u bekijken welke aannemers u uitnodigt om een prijsaanbieding op te
stellen. Tijdens het opstellen van de prijsaanbieding kunnen de geselecteerde aannemers een beroep doen op ons bureau met
eventuele vragen over de tekeningen en het bestek.


Vervolgens kunt u de prijsaanbieding op twee manieren uit laten voeren:

 • U kunt het werk aanbesteden.
  Dat wil zeggen: de aannemer met de laagste prijsaanbieding gaat het werk uitvoeren.
 • U kunt het werk gunnen.

 

Dat wil zeggen: u ontvangt van de door u uitgenodigde aannemers een prijsaanbieding die u samen met ons vergelijkt.
Uiteindelijk bepaalt u welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Dit kan de aannemer zijn met de laagste prijsaanbieding
maar het kan ook de aannemer zijn waarbij u het ‘beste’ gevoel hebt.

Uiteindelijk zal er een aannemingscontract opgesteld worden waarin alle afspraken nog eens schriftelijk worden vastgelegd.

8e fase
Uitvoering

Als uiteindelijk de bouwvergunning is verleend en de aannemer bekend is kan er in principe gestart worden met de bouw.
Hiervoor worden werktekeningen opgesteld. Als basis worden hiervoor de tekeningen gebruikt waarmee ook de bouwvergunning
aangevraagd is. Deze tekeningen worden voorzien van extra informatie en maatvoering. Hiermee legt u ook op tekening vast hoe
het werk uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Hierbij denken wij aan extra detailleringen, posities van deuren etc.
 

9e fase
Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw kunnen wij meekijken of het werk daadwerkelijk uitgevoerd wordt volgens het bestek en de werktekeningen.
Hiermee voorkomt u dat eventuele problemen tijdens de uitvoering niet geheel naar uw wens opgelost worden.

Als de bouw uiteindelijk gereed is, volgt de oplevering. Samen met u doorlopen we de woning of het bedrijfsgebouw en stellen
vast welke zaken er eventueel niet naar behoren zijn uitgevoerd. Deze punten zullen schriftelijk worden vastgesteld. De
aannemer krijgt vervolgens een vooraf afgesproken termijn waarbinnen de gebreken opgelost dienen te worden.